Hlavní menu

Pravidla soutěže – Tábor Zubří

Pravidla soutěže „Tábor Zubří“

 1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem soutěže je společnost ŽĎAS, a.s. Strojírenská 675/6, Žďár nad Sázavou 591 01 (dále jen „Pořadatel“ či „Pořadatel soutěže“.).

 1. PRAVIDLA SOUTĚŽE (DÁLE JEN „PRAVIDLA“ ČI „PRAVIDLA SOUTĚŽE“)

Na této stránce jsou definována úplná Pravidla soutěže „Soutěž s letním táborem Zubří o dárky od společnosti ŽĎAS“ (dále jen „Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, kterým jsou stanoveny podmínky Soutěže a práva a povinnosti účastníků Soutěže. Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

 1. DOBA A MÍSTO KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž bude probíhat v termínu od 3.7.2023 do 31.8.2023 (dále jen „Doba konání soutěže“). Letáčky s QR kódy jsou poskytnuty dětem na Táboře Zubří. QR kód odkazuje na webové stránky společnosti ŽĎAS, kde lze nají odpověď na otázku. Odpovědi píšete na facebookové stránky společnosti ŽĎAS

https://www.facebook.com/spolecnostZDAS.

 1. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěže se mohou zúčastnit účastníci Tábora Zubří a jejich rodiče. Osoby mladší 18 let se mohou soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. V případě osob mladších 15 let může činit úkony za nezletilého pouze jeho zákonný zástupce. Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu k Pořadateli a dále osoby, které jsou ve vztahu k těmto osobám osobou blízkou ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, příp. osoby, kterým účast v soutěži zakazují právní předpisy vztahující se na tyto osoby. Osoba, která nesplní stanovené podmínky soutěže nebo jedná v rozporu s Pravidly Soutěže (např. poskytnutí nepravdivých informací), bude ze Soutěže vyloučena. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v Soutěži, nevzniká jí nárok na odměnu.

 1. REGISTRACE DO SOUTĚŽE

Osoba, která splňuje podmínky stanovené v čl. 4 Pravidel, se může zúčastnit soutěže poté, co obdrží letáček na Táboře Zubří a odpoví do komentářů na facebookové stránky společnosti ŽĎAS https://www.facebook.com/spolecnostZDAS. Při registraci Soutěžící poskytuje Pořadateli osobní údaje v rozsahu a za účelem jejich zpracování stanoveném v čl. 9 Pravidel. Registraci Účastníka soutěže může provést pouze jeho zákonný zástupce.

Každý Soutěžící se může do Soutěže registrovat pouze jednou.

 1. ÚČAST V SOUTĚŽI

Po řádné registraci dle čl. 5 Pravidel se Soutěžící zapojí do soutěže tím, že na internetových stránkách https://www.facebook.com/spolecnostZDAS do komentáře pod příspěvek na otázku, která byla zveřejněna na vybraném letáku.

 1. URČENÍ VÝHERCE

Bude vyhlášeno celkem 5 výherců formou losování. Všechny komentáře budou ve slosování a 5 jich bude zvoleno za výherní.

 1. VÝHRY V SOUTĚŽI

Reklamní dárky od společnosti ŽĎAS

Výhry nelze směnit za hotovost, nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Pořadatelem soutěže stanoveno. Pořadatel soutěže tímto není vůči účastníkům soutěže nijak zavazován a ti nemají právo na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele, než jsou stanovena v těchto pravidlech. Výhry nelze vymáhat soudní cestou a není na ni právní nárok. Výherci Soutěže budou zveřejněni nejpozději do 8.9. 2023 na facebookových stránkách pořadatele ŽĎAS https://www.facebook.com/spolecnostZDAS. Výherci budou Pořadatelem soutěže kontaktováni na e-mailové adrese a telefonním čísle, které ve formuláři uvede. Pokud výherce nepotvrdí výherní e-mail a převzetí výhry do 30. 9. 2023 23:59 hod., nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch Pořadatele soutěže. Výhercům budou výhry K DISPOZICI do 14 dnů od kontaktování Pořadatele. Dále se bude operativně domlouvat jejich vyzvednutí. Pokud se ukáže, že se Soutěžící stal výhercem, např. v důsledku neúplných nebo nepravdivých informací, které poskytl, nevznikne mu nárok na výhru. Pořadatel si proto vyhrazuje právo vyžádat si v případě pochybností o nároku Soutěžícího na účast v Soutěži či na výhru od takového Soutěžícího nezbytné doklady (např. doklad totožnosti, zejména za účelem ověření věku Soutěžícího a oprávnění k převzetí výhry). Pokud Soutěžící nepředloží na vyzvání pořadateli vyžadované nezbytné doklady, bude ze Soutěže vyřazen. V takovém případě výhra propadá bez jakékoli náhrady ve prospěch Pořadatele soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití. Pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za doručení zásilky s výhrou, za její poškození, zpoždění, nebo ztrátu během přepravy. Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit finančně.

 1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastníci soutěže, či jejich zákonní zástupci, souhlasí se zpracováním svých osobních údajů poskytnutých Pořadateli soutěže prostřednictvím registračního formuláře v rozsahu jména, příjmení, e-mailové adresy a telefonního čísla pro účely vyhodnocení soutěže a využití těchto údajů k marketingovým účelům. Tento souhlas platí až do písemného odvolání souhlasu, který lze provést na adresu Pořadatele soutěže. Odvoláním souhlasu zaniká účastníkovi soutěže nárok na vydání výhry. Účastí v soutěži souhlasí Účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen „Údaje“) do databáze Pořadatele jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely, tj. zasílání informací o pořádaných akcích, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zněním zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnost, v platném znění, a to do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí Údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání soutěže, má však za následek vyřazení účastníka ze soutěže.

 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této Soutěže. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této Soutěže ztrácí Účastník nárok na výhru. Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi uveden na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná a úplná. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky Soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v Soutěži a získáním výher. Pořadatel neodpovídá za jakékoliv vady na výhrách udělených v soutěži. Reklamace vad výher bude provedena Soutěžícím u poskytovatele služeb, které jsou předmětem výhry. Pořadatel není odpovědný za technické problémy Soutěže a také nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností stránky nebo aplikace, kde budou informace o soutěži uveřejněny. Informace poskytnuté v rámci Soutěže poskytuje Účastník s čistým vědomím, bez nátlaku a svobodně.

 1. ZRUŠENÍ SOUTĚŽE

Pořadatel má právo Soutěž kdykoli dle svého uvážení zrušit, a to zejména tehdy, pokud bude zaznamenáno neregulérní chování Soutěžících, bude zjištěno, že výsledky Soutěže byly zmanipulovány, atp.

 1. ZMĚNA PRAVIDEL SOUTĚŽE

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit tato Pravidla. Pořadatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. Pravidla v aktuálním znění jsou vždy zveřejněna na internetových stránkách Soutěže.

Můžete nás kdykoliv kontaktovat a informovat se na e-mailové adrese info@zdas.cz

Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící svůj souhlas s Pravidly a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 3.7. 2023