Hlavní menu

Měření

Akreditovaná zkušební laboratoř Měření společnosti ŽĎAS, a.s. nabízí odborná měření v oblasti strojírenského průmyslu na akreditované úrovni, kdy kvalita a prokazatelnost výsledků zkoušek a měření vůči kontrolním orgánům je zaručena akreditací dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Akreditované zkoušky zkušební laboratoře Měření ŽĎAS

Níže uvedené akreditované zkoušky jsou prováděny dle odborně schválených zkušebních postupů a vycházejí z aktuálně platných norem a předpisů.

Měření hluku a vibrací

Měření hluku a vibrací provádíme ve venkovním prostoru a v pracovním prostředí dle příslušných norem (ČSN EN ISO 5349-2, ČSN ISO 2631-1, ČSN EN ISO 11202, ČSN EN ISO 9612, ČSN EN ISO 3746,
a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.)

Určení hladiny akustického tlaku na pracovních místech
a v místech obsluhy strojů a zařízení

Předmětem zkoušky je měření emisní hladiny akustického tlaku na stanovištích obsluhy a imisních hladin akustického tlaku na stanovených místech v provozních podmínkách.

Výstupem zkoušky je stanovení hodnoty ekvivalentní hladiny akustického tlaku A v místě obsluhy. Hodnota akustického tlaku A v místě obsluhy je využita do prohlášení o shodě strojního zařízení dle nařízení vlády č. 272/2011 sb.

Určení akustického výkonu strojů a zařízení v provozních podmínkách

Předmětem zkoušky je měření akustického výkonu zařízení v provozních podmínkách.

Výstupem zkoušky je stanovení hodnoty akustického výkonu A vyzařovaná zdrojem hluku. Hodnota akustického výkonu A je využita do prohlášení o shodě strojního zařízení dle nařízení vlády č. 176/2008 a  22/1997.

Zkouška je prováděna ve smyslu normy ČSN EN ISO 3746 (Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického – Provozní metoda s měřicí obalovou plochou nad odrazivou rovinou).

Měření a hodnocení expozice člověka celkovým vibracím
a vibracím přenášených na ruce

Předmětem zkoušky je určení expozice vibracím přenášených na ruce a expozice celkovým vibracím na stojící osobu.

Výstupem zkoušky je stanovení souhrnné vážené hodnoty vibrací za 8 hodin, která je srovnána s limity v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb.

Měření a hodnocení expozice člověka hluku v pracovním prostředí

Předmětem zkoušky je určení expozice člověka hluku v pracovním prostředí.

Výstupem zkoušky je hladina expozice hluku A normovaná za 8 hod včetně expozice hluku A normovaná za 8 hod ve všech vysokofrekvenčních třetinooktávových pásmech, která je srovnána s limity v Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb.

Zkušební laboratoř Měření pro měření hluku a vibrací využívá měřicí zařízení od společnosti Brüel & Kjær.

Souprava hlukoměru BK 2250 od fy B&K

Souprava hlukoměru BK 2250 od fy B&K

Multianalyzátor PULSE LAN-XI včetně snímačů zrychlení od fy B&K

Multianalyzátor PULSE LAN-XI včetně snímačů zrychlení od fy B&K

Měření silových parametrů strojů a zařízení

Předmětem měření síly je určení velikosti zatížení zařízení (jakýkoliv stroj vybavený zdrojem síly určené k pracovní činnosti). Určení velikosti síly zařízení se provádí na mechanických, pneumatických, a hydraulických lisech a dalších strojních zařízeních zejména pro:

 • ověření a nastavení funkce pojistného zařízení zabraňující přetížení zařízení,
 • seřízení odměřovacího zařízení,
 • ověření max. silových parametrů zařízení,
 • ověření lisovací síly při dané technologii,
 • určení mechanické práce na kovacích lisech a bucharech.
Umístění hydraulických zvedáků v pracovním prostoru lisu LZK 4000 pro nastavení odměřovacího zařízení a nastavení pojistného zařízení

Umístění hydraulických zvedáků v pracovním prostoru lisu LZK 4000 pro nastavení odměřovacího zařízení a nastavení pojistného zařízení

Měřicí sestava pro určení mechanické práce na bucharu

Měřicí sestava pro určení mechanické práce na bucharu

Ověření lisovací síly při dané technologii tváření - postupový nástroj pro výrobu nábojnic společnosti Sellier & Bellot a.s.

Ověření lisovací síly při dané technologii tváření – postupový nástroj pro výrobu nábojnic společnosti Sellier & Bellot a.s.

Zkušební laboratoř Měření pro měření silových parametrů využívá hydraulické zvedáky (rozsah měřených sil 250 kN – 40 000 kN) a silové snímače (rozsah měřených sil 2 kN – 25 000 kN). Pro záznam hodnot laboratoř využívá univerzální vícekanálový měřicí systém DEWE-43 od společnosti DEWETRON.

Měřicí systém DEWE-43 od společnosti DEWETRON

Měřicí systém DEWE-43 od společnosti DEWETRON

Měřicí systém DEWE-43 od společnosti DEWETRON.

Měřicí systém DEWE-43 od společnosti DEWETRON.

Měření bezpečnostních parametrů strojních zařízení

Měření bezpečnostních parametrů

provádíme v souvislosti s uplatňováním Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů. Měření bezpečnostních parametrů (doběh strojního zařízení případně souběh tlačítek v případě použití dvouručního synchronního ovládání) nachází uplatnění nejen při procesu posuzování shody konstrukce výrobků podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, ale zejména při pravidelných kontrolách bezpečnosti provozovaných strojních zařízení podle Nařízení vlády 378/2001 Sb. Dle Nařízení vlády se kontrola zařízení provádí před uvedením do provozu strojního zařízení a následnou kontrolu je nutné opakovat nejméně jednou za 12 měsíců.

Měření brzdných parametrů

(čas zastavení a dráha doběhu pracovní části stroje) pro stanovení bezpečné vzdálenosti ovladačů a ochranných zařízení (světelné závory, kryty, apod.) 

Předmětem zkoušky je zjištění druhu ovládacích zařízení stroje (jednoruční, dvouruční, nožní, AOPD-aktivní optoelektrická ochranná zařízení = světelné závory, aj). Zjištění skutečných vzdáleností pevných ovládacích zařízení stroje a jiných ochranných zařízení od nebezpečného prostoru stroje. Stanovení bezpečné vzdálenosti ochranných zařízení v souladu s příslušnými normami ČSN EN na základě změřeného brzdného času.

Světelné závory

Světelné závory

Stanovení času souběhu dvouručního ovládání

Předmětem zkoušky je zjištění druhu ovládacích zařízení stoje (jednoruční, dvouruční, nožní, AOPD, aj.) a upřesnění typu (I, II, IIIA, IIIB, IIIC) podle funkce a katalogových údajů. Dále měření času souběhu (synchronnost) ovládacích prvků všech elektrických dvouručních ovládacích zařízení typu III, kterými je strojní zařízení vybaveno.

Dvouruční ovládání

Dvouruční ovládání

Zkouška překrývání funkcí spojky a brzdy

Předmětem zkoušky je získání informací o funkci oddělených systémů spojky a brzdy tvářecího stroje, které vede k posouzení, zda dochází či nedochází k překrývání funkcí spojky brzdy.

Uvedené bezpečnostní parametry strojního zařízení se musí pohybovat v rozsahu daném normovou hodnotou (konkrétní technický požadavek obsažený v příslušné české normě).

Pro měření bezpečnostních parametrů využívá zkušební laboratoř Měření vlastní vyvinutý měřicí systém a komerční systém Safetyman DT2 od společnosti hhb Electronic.

Měřicí systém Safetyman DT2 od společnosti hhb Electronic

Měřicí systém Safetyman DT2 od společnosti hhb Electronic

Měření zbytkových napětí metodou vrtání otvoru

Předmětem zkoušky je zjištění velikosti zbytkového napětí (ZN) v materiálu, které vzniklo důsledkem tepelného (tepelné zpracování) a mechanického zpracování (obrábění). Pro zjištění zbytkové napětí je využita jednorázová odvrtávací metoda.

Výstupem zkoušky je určení velikosti hlavních napětí a jejich orientace (úhel směru hlavního napětí).

Pro měření zbytkového napětí laboratoř využívá vrtací přípravek od firmy HBM včetně tenzometrických růžic HBM RY61-120/1,5. Pro záznam hodnot laboratoř využívá univerzální vícekanálový měřicí systém DEWE-43 od společnosti DEWETRON.

 

Kromě výše uvedených akreditovaných zkoušek zkušební laboratoř Měření provádí řadu dalších neakreditovaných zkoušek:

Měření teplot

Předmětem měření teplot je nejčastěji měření rozložení teplot v komorových a vozových pecí v průběhu celého tepelného zpracovaní dané vsázky včetně průběhu ochlazování (volný/proudící vzduch, olej nebo voda).

Měření rozložení teplot v komorové peci

Měření rozložení teplot v komorové peci

Pro měření teplot laboratoř využívá plášťové termočlánky typu K (NiCR-Ni) délky 2 – 15 m o teplotní rozsahu -220°C až 1150 °C. Pro záznam dat využívá vícekanálový měřicí systém KRYPTON od společnosti DEWETRON.

Měřicí systém KRYPTON od společnosti DEWETRON

Měřicí systém KRYPTON od společnosti DEWETRON

Tenzometrická měření

Předmětem tenzometrických měření je zjišťování mechanického napětí v různých částech konstrukce strojních zařízení:

 • ověřování mechanických výpočtů strojních konstrukcí,
 • určování mechanického napětí v průběhu technologických procesů (tváření, kování atd.),
 • experimentální určování mechanického napětí.
Fóliové odporové tenzometry

Fóliové odporové tenzometry

 Pro tenzometrická měření laboratoř využívá různé druhy fóliových odporových tenzometrů (lineární, růžice, atd.) spolu s univerzálním vícekanálovým měřicím systém DEWE-43 od společnosti DEWETRON.

Měření vibrací

Kromě akreditovaného měření vibrací působících na člověka, laboratoř dále provádí vícekanálová měření vibrací včetně rozboru naměřených hodnot pro:

 • identifikaci zdroje vibrací,
 • zjištění technického stavu zařízení (technická diagnostika a vibrodiagnostika),
 • ověřování vibrační a pádových zkušeben.
Frekvenční analýza strojního zařízení

Frekvenční analýza strojního zařízení

Pro měření vibrací laboratoř využívá vícekanálové měřicí zařízení od firmy Brüel & Kjær.

Měření tlaků

Měření tlaků laboratoř provádí převážně jako součást komplexnějších měření při:

 • diagnostice a nastavení spojko-brzdy u lisů,
 • ověřovaní a nastavení odměřování u hydraulických lisů,
 • ověření max. lisovací síly hydraulických lisů atd.

Pro měření tlaků laboratoř využívá různé druhy odporových tlakových snímačů (rozsah měření 0,5 MPa – 100 MPa) spolu s univerzálním vícekanálovým měřicím systém DEWE-43 od společnosti DEWETRON.

Měření dráhy a rychlosti

Měření dráhy a rychlosti laboratoř provádí převážně jako součást komplexnějších měření při:

 • určování mechanického napětí v průběhu technologických procesů (tváření, kování atd.),
 • určení mechanické práce na kovacích lisech a bucharech,
 • určování vůlí klikového mechanismu lisů,
 • určování rychlosti a dráhy tažných polštářů lisů atd.

Pro měření dráhy a rychlosti laboratoř využívá různé druhy snímačů:

 • odporové snímače dráhy (rozsah měření 0 – 240 mm),
 • tenzometrické snímače dráhy (rozsah měření 0 – 6 mm),
 • indukční snímače dráhy (rozsah měření 0 – 400 mm),
 • laserové snímače dráhy (rozsah měření 0 – 200 mm),
 • lankové snímače dráhy (rozsah měření 0 – 2000 mm).

Kontakt

Ing. Daniel Říčan
vedoucí oddělení
Tel.: +420 566 643 683
Mob.: +420 602 472 183
E-mail: daniel.rican@zdas.cz