Hlavní menu

Společenská odpovědnost

Českomoravská vysočina patří k nejkrásnějším krajům České republiky. V roce 1968 zde byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy. To se samozřejmě dotklo i pozice společnosti ŽĎAS, která se tak dostala přímo do centra zájmu veřejnosti a ochránců přírody.

Významnou část nákladů společnosti proto představují ekologické stavby, jejichž realizací došlo k výraznému snížení emisí znečisťujících látek do ovzduší. Z těch nejvýznamnějších lze jmenovat elektrostatický odlučovač kotle firemní energetiky, odsávání elektrických obloukových pecí, centrální odlučovací stanice divize metalurgie, modernizace a výstavba nových lakoven, plynofikace divize metalurgie a další. Díky těmto opatřením ŽĎAS nemá problémy s dodržováním legislativy v oblasti ochrany ovzduší.

Také v oblasti ochrany vod bylo investováno zejména do rekonstrukce a oprav čistíren odpadních vod (anorganických i organických). Díky výstavbě nové deemulgační stanice, firma nemá problémy se zpracováním vlastních řezných a chladicích emulzí s obsahem ropných látek. Znečištění odpadních vod, vypouštěných do řeky Sázavy, je v mezích stanovených státní legislativou.

Vedle řady kulturních aktivit, podporovaných akciovou společností ŽĎAS, je také významná přímá a dlouhodobá spolupráce s představiteli samosprávy města. Také oni velice dobře chápou význam firmy, která je vzhledem ke svému obratu největším přispěvatelem do městského rozpočtu. Vedle příspěvků, vyplývajících ze zákona, je ŽĎAS také podílníkem a sponzorem konkrétních městských aktivit.

Značka ŽĎAS se ale také objevila na nejvyšších vrcholcích Himalájí, plavila se na plachetnici kolem světa a objevuje se pravidelně při různých kulturních a sportovních akcích. Komorní hudební a pěvecká sdružení, stejně tak jako sportovní oddíly podporované firmou ŽĎAS obsazují první příčky v různých soutěžích a přehlídkách. V sociální oblasti je nezanedbatelný příspěvek do zdravotnictví, určený především na modernizaci okresní nemocnice v blízkém Novém Městě na Moravě.