Hlavní menu

Pravidla soutěže

Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže (dále jen „soutěž“ nebo jen „pravidla“):

  1. Organizátor a provozovatel soutěže

Organizátorem a provozovatelem soutěže je společnost ŽĎAS, a.s., se sídlem Strojírenská 675/6, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, IČO 46347160, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 766  (dále také jen „Provozovatel“).

 

  1.   Místo a doba trvání soutěže

Soutěž probíhá v konkrétním uvedeném termínu v rámci internetových stránek https://www.zdas.com/cs/kariera/souteze/ a prostřednictvím profilů na sociálních sítích Instagram nebo Facebook.

 

III. Soutěžní zadání

Soutěž bude zahájena Provozovatelem prostřednictvím zveřejnění na webu https://www.zdas.com/cs/kariera/souteze/ nebo Instagramu nebo Facebooku vždy k uvedenému konkrétnímu datu.

 

  1.   Základní principy soutěže

 

4.1. Výhry jsou vždy přesně definovány v každé jednotlivé soutěži. Může se jednat například o dárkové předměty provozovatele, slevové kupóny nebo poukazy či předměty, poskytnuté od spolupracujících firem.

 

4.2. O vyhodnocení soutěže, výhře a případně pořadí výherců v soutěži rozhoduje porota určená Provozovatelem soutěže. Porota vyhodnotí došlé odpovědi/příspěvky/reakce/komentáře od soutěžících dle zadání dané soutěže, a to ze všech soutěžních kanálů, zda byla soutěžní otázka správně zodpovězena a zároveň splněny všechny podmínky stanovené pro úspěšné zařazení do soutěže. Ze všech soutěžících, kteří dané podmínky splnili, bude následně porotou vybrán předem definovaný počet výherců, kteří obdrží předem uvedenou výhru. Porota bude přihlížet zejména k originalitě soutěžních příspěvků a jejich relevanci k zadané soutěžní otázce, případně dalším aspektům (opět vždy dle podmínek uvedených v konkrétní soutěži).

 

 

  1.   Podmínky účasti v soutěži

 

5.1. Soutěže se může zúčastnit každá svéprávná fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výhry na území České republiky, která splní další podmínky dle těchto pravidel (dále jen „soutěžící“). Osoby mladší 18 let nebo osoby s omezenou svéprávností se mohou soutěže zúčastnit pouze se svolením svého zákonného zástupce.

 

5.2. Pokud soutěžící vstupuje do soutěže prostřednictvím sítě Instagram nebo Facebook, podmínkou účasti v soutěži je mít osobní instagramový nebo facebookový profil a splňovat veškerá pravidla použití sítě Instagram/Facebook.

 

5.3. Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že odpoví na soutěžní otázku, případně splní další definované podmínky uvedené v každé konkrétní soutěži, a to buď v rámci webu https://www.zdas.com/cs/kariera/souteze/ nebo sociální sítě Instagram nebo Facebook.

 

5.4. Zapojením se do soutěže potvrzuje soutěžící znalost a souhlas s těmito pravidly soutěže, zejména souhlasy níže uvedené.

 

5.5. Každý soutěžící se do soutěže může zapojit pouze jednou. Provozovatel si vyhrazuje právo kontroly dodržování této zásady pomocí technických i jiných prostředků a v případě jejího porušení, anebo důvodného podezření na její porušení či obcházení, je oprávněn vyřadit soutěžícího ze soutěže, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady; rozhodnutí Provozovatele o takovém opatření je konečné a není povinen své důvody prokazovat.

 

5.6. Provozovatel je oprávněn ze soutěže vyřadit soutěžní příspěvky, které zejména:

  1. neodpovídají na soutěžní otázku,
  2. obsahují prvky násilí, pornografické prvky, či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy či platnými právními předpisy,
  3. by mohly poškodit dobré jméno Provozovatele, jeho ochranné známky, obchodní firmu či průmyslové nebo duševní vlastnictví Provozovatele nebo třetí osoby,
  4. u kterých byl zjištěn podvod při nedodržení jiných podmínek soutěže,
  5. nebyly zaslány do soutěže k tomu oprávněnou osobou.

O tom, zda přihlášený soutěžní příspěvek vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Provozovatel.

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže i jakýkoliv uživatelský příspěvek, a to bez udání důvodu.

 

 

  1.   Oznámení a předání výher

 

6.1. Podmínkou získání jakékoliv výhry je dodržení a splnění podmínek těchto pravidel. Provozovatel je oprávněn Pravidla v průběhu soutěže upravit či změnit. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze převádět na jiné osoby, nelze je proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu.

 

6.2. Výherci budou po ukončení soutěže, nejpozději však do 10 pracovních dnů, informováni o výhře prostřednictvím přímé zprávy v prostředí sociální sítě Instagram, Facebook nebo přes e-mail či telefon. Zároveň budou výherci vyzváni ke kontaktování Provozovatele k dohodnutí si způsobu převzetí výhry. V případě, že si výherce nedohodne způsob předání výhry nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení výhry, jeho nárok na výhru zaniká a výhra nebude udělena. V případě, že nebude možné udělit všechny výhry v soutěži nebo v případě, že si soutěžící nevyzvedne výhru ani do jednoho měsíce poté, co byl k jejímu převzetí vyzván, nárok na výhru zanikne a výhra nebude udělena. V případě nepřevzetí výhry výhercem nárok na výhru propadá.

 

VII.   Osobní údaje

 

7.1. Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže souhlas Provozovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu 5 let, a to za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Provozovatele, a to zejména ke zveřejnění jména a odpovědí soutěžících v tištěných a internetových médiích, a dále pak k náborovým aktivitám provozovatele, zejména k oslovování soutěžících s nabídkou práce. Souhlas uděluje soutěžící podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, bydliště a telefonní číslo, e-mail a stejně tak další údaje poskytnuté v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je podmínkou účasti soutěžícího v soutěži v případě výhry. Správcem osobních údajů je Provozovatel. Osobní údaje soutěžícího mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu externím dodavatelům, kteří pro Provozovatele zajišťují služby v oblasti pořádání soutěží, marketingu a propagace nebo zasílání zpráv a zásilek.

 

7.2. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla nebo na níže uvedený e-mail. Za odvolání souhlasu je také považováno smazání soutěžního postu soutěžícím. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení a zpracování Provozovatelem (zpracování požadavku může trvat až 30 dní). Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Odvoláním souhlasu nebude dotčena zákonnost dosavadního zpracování a v případě výherců po předání výhry ani zpracování jejich osobních údajů za účelem doložení splnění těchto pravidel Provozovatelem. Na základě právních předpisů na ochranu osobních údajů má soutěžící za stanovených podmínek dále právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací o jejich zpracování, právo na opravu nesprávných a neúplných údajů, právo získat osobní údaje a přenést je k jinému správci, právo podat námitky proti zpracovávání a právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů a právo podat stížnost k dozorovému úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz). Pokud si soutěžící přeje uplatnit některé své právo nebo má jiný dotaz či stížnost ohledně zpracování osobních údajů, může kontaktovat Provozovatele poštou nebo e-mailem na oou@zdas.cz.