Hlavní menu

Zelená ocel – 3.díl : Zelená ocel na divizi Metalurgie

Provoz Kovárna vyrábí volně kované výkovky do hmotnosti 15t z uhlíkových, středně a vysoce legovaných ocelí pro různá průmyslová odvětví. Vzhledem k charakteru výroby patří k největším odběratelům zemního plynu v rámci naší firmy. Energetická náročnost výroby je jedním ze základních faktorů ovlivňujících ekonomiku a konkurenceschopnost výroby. Dalším důležitým faktorem je směřování klimatické politiky EU vzhledem ke snižování emisí. Kovárna se této problematice věnuje dlouhodobě, v rámci modernizace zvyšuje účinnost ohřívacích a žíhacích pecí.

Ohřívací pece (ohřev polotovaru na kovací teplotu až 1250°C) byly v průběhu posledních let modernizovány použitím regeneračních hořáků, které přinášejí maximální úspory zemního plynu u tohoto typu zařízení. Princip regeneračních hořáků spočívá ve střídavém ohřevu spalovacího vzduch v keramických   regenerátorech  vyhřívaných spalinami. Práce hořáků probíhá ve dvou cyklech, jeden hořák vždy slouží jako topný a druhý jako odtahový. Spalovací vzduch se v regenerátorech ohřívá na teplotu okolo 850°C, což představuje až 25% úsporu zemního plynu. Tato technologie je tedy vhodná pro vyšší teplotní rozdíly.

U žíhacích pecí (slouží k tepelnému zpracování výkovků až do teploty 1050 oC) jsou vzhledem k nižší provozní teplotě využívány centrální rekuperátory nebo rekuperační hořáky. Princip rekuperace spočívá v kontinuálním ohřevu spalovacího vzduchu spalinami v centrálních rekuperátorech, případně v rekuperačních hořácích, které představují pro tento typ pecí nejvyšší stupeň využití tepla z odcházejících spalin. Úspora zemního plynu dosahuje až 20%, v závislosti na provozní teplotě pece.

Teplo, které nedokážeme využít na ohřívacích a žíhacích pecích pomocí regenerace a rekuperace je dále využíváno pomocí tzv. spalinového kotle. Ve výměníku se převážná část tepla ze spalin předá před vstupem do odtahového komína studené vodě ze zpětné horkovodní větve a tato ohřátá voda se vrací zpět do horkovodního systému teplárny. Projektovaný výkon je 2,125 MW při vstupní teplotě spalin 200oC. Zařízení pracuje bez emisí a nahrazuje výrobu na uhelném kotli, čímž dochází k úspoře několika tisíc tun uhlí ročně.

Další využívaná úspora je dodávka ingotů z ocelárny v teplém stavu, která umožňuje rychlejší ohřev a úsporu nákladů na zemní plyn v rozmezí 10-15%. Intenzivně se také zabýváme zpracováním odpadů vznikajících při výrobě, který se nám daří téměř veškerý recyklovat.

Výše uvedené technické a organizační změny směřují k trvalému snižování energetické náročnosti výroby, snižování emisí a odpadu. To je jediná cesta pro udržitelný a odpovědný rozvoj firmy ve vazbě na životní prostředí v našem krásném regionu.