Hlavní menu

Zelená ocel – 4.díl : Slévárna

Slévárenství patří k nejstarším lidským řemeslům, jehož podstatou je zhotovení součástí odléváním kovových slitin do forem. Českomoravská vrchovina je známá svou tradicí výroby železa a litiny.  K výrobě železa předurčovala tuto oblast řada nalezišť železných rud, od místních nálezů až k velkým ložiskům. Železo se vyrábělo za pomoci paliva – dřevěného uhlí z místních rozsáhlých lesů, bez nichž nebyla výroba železa možná. Dále byly nutné rezervoáry vodní energie, které byly podpořeny stavbou rybníků a vodních děl.

Slévárna společnosti ŽĎAS na tuto historickou tradici v roce 1951 navázala.

Moderní slévárenství představuje jeden z nejekonomičtějších způsobů přeměny výchozí suroviny ve finální výrobek. Oproti výrobkům jiných technologií má odlitek unikátní tvarovou univerzálnost. Dnes jsou vysoké požadavky kladeny nejen na kvalitu a hospodárnost výroby odlitků, ale také na ekologii a šetrnost k životnímu prostředí. Slévárna se této problematice věnuje dlouhodobě a v rámci modernizace snižuje energetickou náročnost výroby, množství odpadů a exhalací vznikajících při výrobě.

Ekologizace provozu byla zahájena investicí do odsávacích a odlučovacích stanic exhalací elektrických obloukových pecí a jednotlivých pracovišť na formovně a čistírně.

V letech 1995-1998 došlo k modernizaci žíhacích pecí. Od topného média obohaceného generátorového plynu se přešlo na zemní plyn. Pro zvýšení účinnosti celého procesu ohřevu materiálu byly použity moderní rekuperační hořáky. Princip rekuperace spočívá v kontinuálním ohřevu spalovacího vzduchu v rekuperačních hořácích, které představují pro tento typ pecí nejvyšší stupeň využití tepla z odcházejících spalin. Úspora zemního plynu dosahuje až 20%, v závislosti na provozní teplotě pece.

Zásadní modernizace celého výrobního procesu byla zrealizována v letech 2008-2009, kdy byl proveden přechod na jednotnou samotuhnoucí formovací směs pro výrobu forem a jader. V rámci toto investice byly instalovány nové mísiče na přípravu formovacích a jádrových směsí, vytloukací rošt, zařízení regenerace a separace použitých formovacích směsí, tryskací komora.  Regenerace a separace formovacích směsí představuje technologický proces zpětného získávání podstatné části ostřiva z použité směsi pro další přípravu formovacích a jádrových směsí. Zpět do běhu je vráceno cca 90% křemenného písku a cca 75% chromitového písku. Dochází tedy k podstatnému snížení spotřeby kvalitních ostřiv (drahého chromitu a SiO2 ), snížení nákladů na nákup, na dopravu nových písků a k redukci odpadů pro skládkování. Dalším přínosem je úspora zemního plynu ve vazbě na odstranění sušení dováženého písku.

Další investice směřovaly v letech 2012-2014 do zefektivnění čistírenských operací. V první etapě bylo vybudováno nové pracoviště strojního upalování a urážení nálitků, které je vybaveno pálícím strojem Framag a pneumatickým dělem Clansman. Touto investicí došlo ke snížení energetické náročnost celého procesu a částečné úspoře technologických plynů. V druhé etapě bylo dokončeno nové pracoviště tepelného zpracování, které je vybaveno novou žíhací pecí a kalícími nádržemi s vodní a polymerovou náplní. Nová polymerová nádrž odstranila nutnost kalení do oleje, což zlepšilo hygienu práce a snížilo ekologickou zátěž.

Hledáme další cesty, jak více recyklovat a využívat odpad vznikající při výrobě.  Výše uvedené investice ve Slévárně směřují k trvalému snižování energetické náročnosti výroby, snižování emisí, odpadů a úspoře surovin.

Všemi těmito opatřeními společnost přispívá k ekologické stabilitě našeho krásného regionu.