Main Menu

COVID-19

Na této stránce Vám budeme přinášet aktuální informace, přijatá opatření a doporučení spojená s nákazou koronavirem COVID-19. Uvedené informace se týkají výhradně společnosti ŽĎAS, jejich zaměstnanců a externích osob, které se mohou pohybovat po areálu společnosti. Níže uvedené informace platí do odvolání.

Aktuality

—————————————–
Aktualizace 3. 4. 2020

Jednání managementu se zástupci odborů

V pátek 3. 4. 2020 se uskutečnilo projednání situace ve společnosti mezi managementem a členy vyjednávacího výboru ZO OZ KOVO ŽĎAS, a.s.

Členové výboru byli detailně seznámeni s aktuálním stavem ve firmě a s očekávanými scénáři vývoje. Obě strany si vzájemně vyměnily stanoviska a veškeré dostupné informace o reálných i možných dopadech koronavirových opatření. Účastníci se dohodli na dalším postupu včetně toho, že po dobu trvání této krizové situace bude předseda odborové organizace i nadále účastníkem porad vedení společnosti, aby byla zachována maximální míra informovanosti a opatření mohla být přijímána operativně tak, jak bude potřeba. I nadále bude zachován jednotný komunikační kanál k informování všech zaměstnanců o vývoji situace, a to webové stránky a intranet společnosti a tištěné letáky distribuované interně ve firmě.

Součástí ujednaného postupu je i to, že do 9. 4. 2020 bude nadále z důvodu omezení rizik šíření koronaviru pokračovat čerpání dovolené u všech zaměstnanců, jejichž přítomnost na pracovišti není pro zajištění výroby nezbytná. Průběžně budeme reagovat na opatření ústředního krizového štábu a nařízení vlády. Další informace budeme poskytovat bezodkladně prostřednictvím komunikačních kanálů. O dalším postupu budou všichni zaměstnanci informováni nejpozději 9. 4. 2020 do 12.00.

—————————————–
Aktualizace 2. 4. 2020

Vážení spolupracovníci,

všichni v posledních týdnech prožíváme těžké časy. Na novou situaci musíme jako management firmy co nejrychleji a co nejúčinněji reagovat. Podle možností, které máme …

Celý text si můžete přečíst >>ZDE<<

—————————————–
Aktualizace 30. 3. 2020

Kolektivní smlouva

Na základě dohody s odborovou organizací došlo k pozastavení účinnosti bodu E.2.1.1 Kolektivní smlouvy, kterým bylo dojednáno navýšení měsíčního bonusu zaměstnanců od 1. 4. 2020 o 1.000,- Kč. Účinnost tohoto bodu se pozastavuje do odvolání.

Dubnové vydání měsíčníku ŽÁR

Informujeme všechny odběratele, že dubnové číslo firemního časopisu ŽÁR nevyjde. Březnové vydání má odloženou distribuci a bude doručeno ihned po skončení nouzových opatření.

—————————————–
Aktualizace 27. 3. 2020

Ochranné roušky

Vážení zaměstnanci, i přes vážný nedostatek zdravotnických ochranných pomůcek se nám podařilo zajistit dodávku roušek pro ŽĎAS.

Pro ty z Vás, kteří projeví zájem, jsou od 27. 3. 2020 připraveny k odběru na recepci společnosti.

Z důvodu omezeného množství je možný odběr maximálně 2 kusů na zaměstnance.

—————————————–
Aktualizace 26. 3. 2020

Důležité upozornění

K dnešnímu dni evidujeme dalšího zaměstnance firmy, který byl pozitivně testován na onemocnění COVID-19.

K nákaze došlo pravděpodobně na dovolené na území České republiky ještě před vyhlášením karanténních opatření.

K ohrožení dalších zaměstnanců firmy nedošlo, neboť tento kolega již po dovolené nenastoupil do práce a zůstal doma v pracovní neschopnosti. Nedošlo tedy k přímému kontaktu s dalšími osobami majícími vztah k firmě.

Zdravotní stav obou našich kolegů, které tato choroba postihla, je naštěstí bez vážnějších komplikací, za což jsme rádi. Přejeme jim brzkého uzdravení.

—————————————–
Aktualizace 23. 3. 2020

Čerpání dovolené

I nadále z důvodu omezení rizik šíření koronaviru bude pokračovat čerpání dovolené u všech zaměstnanců, jejichž přítomnost na pracovišti není pro zajištění výroby nezbytná. Tento režim bude platit až do 3.4.2020, přičemž budeme průběžně reagovat na opatření ústředního krizového štábu a nařízení vlády. Další informace budeme poskytovat bezodkladně prostřednictvím letáků, firemního intranetu a webových stránek společnosti.

Problematika původně plánované celozávodní dovolené v letních měsících a období Vánoc bude řešena po zvládnutí této mimořádné situace.

—————————————–
Aktualizace 19. 3. 2020

Důležité upozornění

Nošení roušek

Vláda na mimořádném zasedání rozhodla, že ode dne 19. března 2020 se všem osobám zakazuje pobyt a pohyb mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest. Jako ochranné prostředky se počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Toto se samozřejmě týká i areálu společnosti ŽĎAS, a.s. Od dnešního dne (19. 3. 2020) mají tedy všichni zaměstnanci povinnost nosit ochranné prostředky. Prosíme Vás o respektování tohoto nařízení. Chráníte tak sebe i svoje okolí.

Děkujeme.

—————————————–
Aktualizace 18. 3. 2020

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 15. března 2020 č. 214 o přijetí krizového opatření:

 • není u zaměstnanců potřeba provádět periodické lékařské prohlídky ve smyslu ustanovení § 11 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů,
 • platnost povolení k zaměstnání a povolení víz k pobytu vydaných do dne vyhlášení tohoto opatření osobám v pracovněprávním vztahu k zaměstnavatelům, kteří poskytují služby na základě dohody dle § 308 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nebo na základě jiné smlouvy, se prodlužuje na dobu do 60 dnů po skončení nouzového stavu, za předpokladu, že jsou ke dni vyhlášení tohoto opatření platné.

Provoz jídelen a kantýn

Počínaje dnem 19. 3. 2020 se upravuje provoz jídelen a kantýn. Ty budou denně v pracovní dny otevřeny pouze do 14.00 hod. Po této hodině bude vydávána pouze chlazená strava prostřednictvím automatů (jejich doplnění bude opětovně zajištěno v 19.00 hod).

Děkujeme všem za trpělivost, zodpovědnost a přístup k řešení situace, s jakou jsme se dosud neměli možnost potkat.

—————————————–
Aktualizace 17. 3. 2020

Zajištění hygieny na pracovištích

Nově budou toalety na provozech uklízeny a dezinfikovány každý den. Navíc na nich budou umístěna antibakteriální mýdla.

Změny ve stravování

Vážení strávníci, až do odvolání, bude závodní jídelna připravovat pouze dvě jídla. Ta jsou k dispozici bez nutnosti předchozího objednání v systému WebKredit na všech třech jídelnách.

Opatření k omezení pohybu zaměstnanců ve firmě
ze dne 16. 3. 2020

Všichni pracovníci, jejichž každodenní přítomnost na pracovišti není nezbytná, nastoupí od 17. 3. 2020 do 23. 3. 2020 včetně řádnou dovolenou. Každý jednotlivý zaměstnanec s tím bude seznámen svým nadřízeným. Pracovníci, jejichž přítomnost na pracovišti je s ohledem na zajištění výroby nezbytná, nadále pokračují ve výkonu práce. O dalším postupu budou všichni zaměstnanci informováni prostřednictvím webu (www.zdas.com/covid-19), a to nejpozději 23. 3. 2020 do 12.00.

Více informací se dočtete v bulletinu >>COVID-19<<.

Zvláštní nařízení
ze dne 13. 3. 2020!

Bezodkladně informujte svého nadřízeného, zda jste byli v zahraničí a kde. Dohodněte se s ním na dalším postupu. Pokud  jste se pohybovali v rizikových oblastech, zavolejte svému praktickému lékaři, pravděpodobně Vám bude nařízena karanténa. Na možnosti výkonu práce během karanténního opatření se opět domluvte se svým nadřízeným.

Stav ve společnosti ŽĎAS, a.s.
ke dni 07.04.2020

1 člověk na home office po návratu z Asie,
3 lidé v karanténě po návratu ze zahraničí,
1 člověk v karanténě po kontaktu s nakaženou osobou
(manžel, který se vrátil z Itálie, paní od kontaktu nebyla v práci, tudíž nemohlo dojít k přenosu na zaměstnance)

Obecné informace o COVID-19

Buďte připraveni

Základní prevence:

 • Často a důkladně si myjte ruce mýdlem a používejte dezinfekční roztoky
 • Při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem nebo celou paží
 • Vyhněte se úzkému kontaktu s osobami, které mají příznaky nachlazení nebo chřipky
 • Vyhněte se návštěvě míst s vysokou koncentrací osob
 • Poraďte nemocným, aby zůstali doma
 • Před služební cestou do zahraničí se seznamte s doporučeními na www.mzcr.cz

Pokud jste se vrátili z rizikových oblastí, nebo jste byli v kontaktu s osobou, která se z těchto oblastí vrátila, a do 14 dnů se u vás objevila horečka, kašel nebo potíže s dýcháním, řiďte se těmito pokyny:

 1. Zůstaňte doma a nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi, nejezděte hromadnou dopravou.
 2. Telefonicky kontaktujte svého ošetřujícího lékaře, případně zdravotnickou záchrannou službu nebo nejbližší zdravotnické zařízení a informujte je o svém zdravotním stavu a o svém pobytu v rizikové oblasti.

Co dělat když

Protože pravděpodobnost setkání se s nějakou formou nákazy koronavirem neustále roste, zde je krátká odpověď na dotaz „co dělat když“.

Když se při příchodu do práce necítíte dobře

nově můžete využít možnosti kontrolního změření teploty na vrátnici Strojírenská nebo Jihlavská, kde jsou umístěny digitální teploměry. Pokud Vám bude naměřena zvýšená teplota, neprodleně opusťte pracoviště a svůj stav konzultujte s lékařem. Nabídku přeměření teploty lze využít jak při příchodu, tak i v průběhu směny.

Když bude diagnostikován rodinný příslušník našeho zaměstnance

jako osoba nakažená koronavirem, máme okamžitě nechat našeho zaměstnance doma, ten musí kontaktovat svého lékaře a bude mu nařízena karanténa.

Když bude diagnostikován náš zaměstnanec

jako osoba nakažená koronavirem, musíme co nejdřív identifikovat okruh osob, které přišly s nakaženým do přímého kontaktu, izolovat je od styku s dalšími našimi zaměstnanci. Kontaktovat hygienu a konzultovat další postup s tím, že těmto zaměstnancům bude taky nařízena karanténa. Toto je potřeba udělat co nejrychleji, abychom maximálně zúžili okruh lidí, na které to dopadne.

Přijatá opatření

Od 12. 3. 2020 byla přijata následující preventivní opatření proti koronaviru.

Všem návštěvníkům, stejně tak jako řidičům dovážejícím zboží, bude na vstupu změřena teplota. V případě, že bude vyšší než 37,5 °C, nebudou do areálu vpuštěni. Stejně tak nebudou vpuštěny osoby zjevně nemocné. V takovém případě bude přepravce informován a musí neprodleně zajistit náhradní obsluhu dopravního prostředku a vykládky.

Je zakázán vstup osobám, které navštívily osobně, či jejich rodinní příslušníci v posledních 3 týdnech extrémně rizikové státy uvedené na seznamu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Řidiči i návštěvy musí být vybaveni vlastními rouškami, které při vstupu do areálu použijí. Pokud se nám podaří zajistit jednorázové roušky, tak ten, kdo nebude rouškou vybaven, obdrží ji od nás za poplatek.

Prosíme všechny zaměstnance, kteří přijdou do pracovního styku s externími osobami, aby dodržovali základní bezpečnostní postupy:

 • Při kašli a kýchání si zakrývejte nos a ústa kapesníkem nebo celou paží.
 • Omezte blízký kontakt na minimum.
 • Dodržujte fyzickou vzdálenost od cizích osob 2 metry a více.
 • Pokud externí osoba vykazuje zjevné známky jakéhokoli onemocnění, přerušte s ní fyzický kontakt, instruujte ji, aby usedla do kabiny vozidla, popřípadě jiného odděleného prostoru, a informujte techniky BOZP, popřípadě hasiče či ostrahu, kteří zajistí bezpečné opuštění firmy touto osobou.
 • Po kontaktu s cizími osobami se vždy řádně umyjte a pokud je to možné a vhodné, tak vyvětrejte prostory, kde se cizí osoby vyskytovaly.
 • Pohybujte se nejlépe v otevřených prostorách.
 • Dodržujte zásady běžné hygieny.

Všechny zahraniční pracovní cesty předem konzultujte s generálním ředitelem. Je nutné přehodnotit jejich momentální nezbytnost, aby nedošlo k ohrožení vašeho zdraví, ani ostatních zaměstnanců.

Pokud v nejbližších dnech nastupujete na dovolenou a plánujete cestu do zahraničí, prosíme Vás, abyste pečlivě zvážili, zda a kam pojedete. Pokud i přes veškerá doporučení vycestujete za hranice České republiky, ověřte si po návratu domů aktuální situaci s ohledem na možná nová karanténní opatření a podobně.

Důležité kontakty

Linka 112

Infolinka hygienické stanice Kraje Vysočina:

567 564 551 (Po-Čt: 8.00 – 15.00; Pá: 8.00 – 14.30)

Infolinka hygienické stanice Žďár nad Sázavou:

566 650 840

Infolinka Státního zdravotního ústavu:

724 810 106, 725 191 367 (v provozu NONSTOP)

V případě dotazů se můžete obrátit na personální oddělení ŽĎAS, a.s., tel. 566 643 777